Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |

Česká unie neslyšících
oblastní organizace Praha

 

Pravidla etického chování

Pravidla etického chování sociálního pracovníka

 1. Respektuje uživatele bez ohledu na rasu, víru, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk, tělesný nebo psychický handicap, politickou příslušnost nebo majetkové postavení
 2. Sociální pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů
 3. Sociální pracovník podporuje své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti.
 4. Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje ho o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. V případech, kde je to v souladu s platnými právními předpisy, umožňuje účastníkům řízení nahlížet do spisů, které se řízení týkají.
 5. Sociální pracovník respektuje výběr komunikačního systému klientem.
 6. Sociální pracovník podporuje klienty při využívání všech služeb a dávek sociálního zabezpečení a výhod na které mají nárok, a to nejen od instituce, ve které jsou zaměstnáni, ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek. Podporuje klienta při řešení problémů týkajících se dalších sfér jeho života
 7. Sociální pracovník podporuje klienty při hledání možností jejich zapojení do procesu řešení jejich problémů.
 8. Sociální pracovník je si vědom svých odborných a profesních omezení. Pokud s klientem nemůže sám pracovat, předá mu informace o dalších formách pomoci. Sociální pracovník jedná s osobami, které používají jejich služby (klienty) s účastí, empatií a péčí.
 9. Využívá nástrojů individuální a týmové supervize pro zkvalitnění své práce.
 10. Dbá na to, aby nedocházelo ke střetu pracovních a osobních zájmů mezi ním a uživatelem, v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímá dary a nezneužívá žádných výhod.

Etický kodex tlumočníků znakového jazyka

Etický kodex České komory tlumočníků znakového jazyka určuje základní povinnosti a práva tlumočníka znakového jazyka při výkonu a v souvislosti s výkonem tlumočnické profese. Etický kodex tlumočníka znakového jazyka je vytvořen za účelem naplnění práva Neslyšících na plnohodnotnou komunikaci.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka stanovila tyto základní principy etického chování k ochraně tlumočníků znakového jazyka a jejich klientů, slyšících i neslyšících:

 • Profesionální tlumočník je osoba, která za úplatu převádí jednoznačně smysl sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Je mostem mezi slyšícím a neslyšícím účastníkem komunikace a jejich dvěma odlišnými jazyky a kulturami. Sám nic nevysvětluje, nepřidává ani neubírá. Tlumočí věrně způsob vyjádření, nemění význam ani obsah sdělení. Tlumočník se nesnaží být aktivním účastníkem komunikace.
 • Tlumočník následuje způsob komunikace preferovaný neslyšícím klientem.
 • Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem, kvalifikaci a přípravě. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce. Pokud tlumočník zjistí, že komunikace s daným neslyšícím klientem je nad jeho možnosti a schopnosti, tlumočení odmítne.
 • Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž rámci tlumočí.
 • Tlumočník je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví během tlumočení neveřejných jednání.
 • Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst.
 • Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj špatných pracovních podmínek, nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení, a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi.
 • Tlumočník sleduje vývoj své profese a její náplně u nás i ve světě, učí se znát kulturu Neslyšících, doplňuje své vědomosti týkající se problematiky sluchově postižených a cíleně zvyšuje svou profesionální úroveň.
 • Tlumočník ctí svou profesi, usiluje o spolupráci s ostatními tlumočníky při prosazování a obhajobě společných profesionálních zájmů.
 • Česká komora tlumočníků znakového jazyka a její členové se vzájemně respektují.
 • Tlumočník zná etický kodex a dodržuje ho.


Etický kodex tlumočníka znakového jazyka poskytla Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s., přečteno 5846x<--/toplist--> <--/toplist-->